Bel ons: 085-0110070

dreumes

Kinderdagverblijven

HappyKids verzorgt binnen Haarlemmermeer op meerdere ruime locaties opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Een speelparadijs voor uw baby, dreumes of peuter

Een knusse babygroep, maar ook leuke en uitdagende groepsruimten voor uw dreumes of peuter. Dat en meer vindt u bij alle kinderdagverblijven van HappyKids. Onze kinderdagverblijven beschikken over ruime buitenspeelruimten en over eigen slaapkamers voor iedere leeftijd. Elke dagverblijf heeft daarnaast haar eigen karakter, bijvoorbeeld door de aard en indeling van het gebouw. Maar ook de grootte van de groep en de groepsindeling verschillen per locatie. In ieder geval is de inrichting overal vrolijk, vriendelijk en vertrouwd en volledig afgestemd op de ontwikkelingsfase van de kinderen. Uw kind zal er graag spelen en ontdekken!

Kwaliteit

Kwaliteit van de opvang en de organisatie vinden wij belangrijk. HappyKids werkt met PW3 of hoger gekwalificeerd personeel. Onze medewerkers zijn daarnaast geschoold in het werken met de ontwikkelingsgerichte methode "Uk en Puk", waarmee stimulerende activiteiten worden aangeboden op alle belangrijke ontwikkelingsgebieden. De medewerkers worden regelmatig bijgeschoold in pedagogisch opzicht, EHBO en BHV. Ook zijn zij getraind in het toepassen van interactievaardigheden om de kinderen de beste emotionele vaardigheid te bieden, gericht uitleg te kunnen geven en kinderen te stimuleren om bijvoorbeeld betere interacties met andere kinderen aan te gaan. Voor de allerjongsten richten de medewerkers zich op het benoemen van de emoties en het handelen van het kind zelf.

Pedagogisch beleid

In ons pedagogisch beleid staat beschreven hoe onze medewerkers handelen. U kunt het beleid hier op de website vinden. De pedagogische principes die richting geven aan ons pedagogisch beleid zijn:

Lichamelijke en emotionele veiligheid en welbevinden: Er wordt gezorgd voor een veilige en gezonde omgeving. Alle kinderen voelen zich welkom en hebben met een of meer pedagogisch medewerkers een vertrouwensband. De kinderen voelen zich ook vertrouwd met en veilig  tussen de andere kinderen in de groep.

Samenwerken met de ouders: Op de locaties van HappyKids is de opvoeding van jonge kinderen gebaseerd op een samenwerking met ouders.

Kinderen leren spelend en actief in relatie met hun omgeving: hun ouders, pedagogisch medewerkers, hun speelkameraadjes en de fysieke omgeving. Kinderen nemen niet passief over wat volwassenen  aandragen. Ze leren door spelen, doen, uitproberen, kijken, imiteren, meedoen en aanwijzingen.

De PM hebben een actieve rol: Ze scheppen voorwaarden voor leren en ontwikkelen. Ze zien de kansen voor spel, leren en contact die zich spontaan voordoen. Ze creëren kansen door activiteiten aan te bieden.

Holistische benadering: De opvoeding is evenwichtig gericht op alle aspecten van de ontwikkeling; emotionele, sociale, cognitieve, creatieve motorische en morele ontwikkeling. We kijken naar het geheel!

Autonomie en verbondenheid: Enerzijds is er respect en ruimte voor de eigenheid en autonomie van ieder kind. Anderzijds leert het kind meedoen met het dag- en leef ritme van de groep en om zich aan te passen. Ieder kind heeft recht om bij te dragen aan het geheel.

Respect voor diversiteit: Pedagogisch medewerkers hebben respect voor diversiteit (verschillen tussen mensen) en laten dat door hun gedrag zien. Kinderen wordt geleerd om positief om te gaan met verschillen die betrekking hebben op leeftijd, sekse, handicaps of sociaal- culturele achtergrond.

De doorgaande lijn: Opvoeders sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind en helpen het kind om de competenties te ontwikkelen die hij of zij nodig heeft in de volgende fase, op de basisschool.

De vier pedagogische basisdoelen van HappyKids:

Op de groepen wordt:

 • - Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, er wordt respect voor de autonomie van kinderen getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;
 • - kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
 • - kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden
 • - kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaardde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

 

Bekijk alle inspectierapporten

Bekijk alle beleidsplannen

Groepen

Op de kinderdagverblijven met horizontale groepen (groepen per leeftijd ingedeeld) worden de volgende groepssamenstellingen gehanteerd;

Babygroepen (2-15 maanden)

Per 3 kinderen; 1 pedagogisch medewerker en maximaal 12 kinderen per groep.

Op onze horizontale babygroepen staat alles in het teken van onze baby's. Vanaf zes weken kunnen de kleintjes bij ons terecht. Een pedagogisch medewerker zorgt maximaal voor drie kindjes per dag. De lichte, ruime ruimtes zijn zodanig ingericht dat baby's naar hartelust kunnen ontdekken en spelen. En natuurlijk; heel veel contact maken met de pedagogisch medewerkers! Er wordt de hele dag tegen de kleintjes gepraat. Bijvoorbeeld door uitleg te geven aan de emoties die de pedagogisch medewerker ziet bij de baby; "je bent moe he?" of: "dat vind je leuk!" En uiteraard wordt er erg veel benoemd. Van lichaamsdelen tot voorwerpen. De passieve woordenschat van je kindje groeit zo enorm. Wist je dat het IQ van een kindje dat veel taalaanbod heeft gekregen in de eerste drie jaar, hoger is dan dat van een kindje die dat minder heeft gehad? Ook op motorisch gebied wordt de ontwikkeling bewust gestimuleerd. Kleintjes worden sterk door bijvoorbeeld ergens overheen te kunnen kruipen of bewust iets net buiten het bereik te leggen of te hangen om kruipen, rollen of staan te stimuleren! Baby's worden veel in de gelegenheid gesteld om vrij op de grond te spelen; dat is goed voor hun ontwikkeling! Op iets latere leeftijd, vlak voor de overgang naar de dreumesgroep, is er ruimte voor parallel spel; kinderen spelen tegelijk met hetzelfde speelgoed, maar nog wel los van elkaar. Ze vinden het leuk om naar elkaar te kijken en leren daar veel van. Over sociaal zijn, over taal en communicatie, over emoties. De pedagogisch medewerkers spelen hier op in door twee baby's bewust bij elkaar te laten spelen. 

 

Dreumesgroepen (12-30 maanden)

Per 6 kinderen; 1 pedagogisch medewerker en maximaal 16 kinderen per groep.

Op onze dreumesgroepen is het gezellig druk. Dreumesjes zijn druk bezig om de wereld om hen heen te verkennen en dat doen ze met al hun zintuigen. Wat soms chaotisch lijkt, is hard werken en leren! Alles in en uit een bak gooien of rond en rond sjouwen met een pop achter je aan slepend, alles is nieuw, alles geeft de dreumes informatie en kennis die weer wordt gekoppeld aan de reeds bestaande cognitieve patronen. Ook de reactie van anderen op het gedrag van de dreumes leren hem/haar over de wereld en over wat kan en niet kan. En door korte groepsactiviteiten te organiseren leert een kind heel veel over gewenst sociaal gedrag. Een kind leert op deze leeftijd ook een eigen wil te ontwikkelen. Daarom zeggen de dreumesen zo vaak "nee!". Onze pedagogisch medewerkers spelen daar handig op in door bijvoorbeeld keuzes te geven. Het ontdekgedrag van een kind wordt lekker toegestaan, tenzij het gevaar oplevert of om andere reden niet kan. 

 

Peutergroepen (30-48 maanden)

Per 8 kinderen; 1 pedagogisch medewerker en maximaal 16 kinderen per groep.

De peuters laten, bij een normale ontwikkeling, op deze leeftijd een enorme taalexplosie zien. De actieve woordenschat groeit enorm en onze peuters houden dan ook van een gezellig kletspraatje. Veel activiteiten zijn dan ook primair op taal en op sociale ontwikkeling gericht. Er wordt voorgelezen, gezongen, er worden spelletjes gedaan, er worden rollenspellen gespeeld. De pedagogisch medewerkers spelen lekker mee en volgen daarbij het spel van je kind. Met kleine suggesties zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor dat het spel zich ontwikkelt. Bijvoorbeeld door nieuw spelmateriaal in te brengen, iets voor te doen, of er een ander kind bij te betrekken en de onderlinge communicatie te stimuleren. Op alle peutergroepen van HappyKids werken we met de methode "Uk en Puk". Door activiteiten aan te bieden binnen een speels thema werken we zo bewust aan de ontwikkeling. De activiteiten worden aangeboden in de grote kring, in een klein groepje en individueel en ook tijdens het vrije spel sluiten de pedagogisch medewerkers aan bij het thema, bijvoorbeeld door de huishoek om te toveren tot een bakkerij of een restaurant bij het thema "eet smakelijk".

Peutergroepen (30-48 maanden) met Voorschoolse Educatie (VE) en gesubsidieerde peuteropvang

Op een aantal locaties zijn er ook peutergroepen die aangemerkt zijn als groep voor Voorschoolse educatie. Hier kunnen, naast reguliere plaatsingen, ook  kinderen geplaatst worden met een VE indicatie vanuit de JGZ. De groepen zijn grotendeels gelijk aan de overige peutergroepen, maar er is wel een tutor beschikbaar voor de kinderen met een VE indicatie. De kinderen worden op deze groepen een hele dag geplaatst, waarvan de ochtend gereserveerd is voor specifieke VE activiteiten. Ook wordt op deze locaties op de VE groepen peuteropvang aangeboden met subsidie, voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Verticale groepen

Op de kinderdagverblijven met verticale groepen (2-48 maanden) is in 1 groep plek voor maximaal 12 kinderen, waarvan maximaal 3 baby's onder 1 jaar, met 2 pedagogisch medewerkers. Het precieze aantal geplaatste kinderen hangt af van de leeftijden van de aanwezige kinderen en kan dus ook lager zijn dan 12, wij volgen hierin de richtlijnen van de GGD.

Openingstijden KDV (2024)

Het KDV van HappyKids is 52 weken per jaar geopend gedurende hele dagen van 07.30-18.30 uur
 
Er zijn een aantal nationale feestdagen waarop de opvang gesloten is en waarvan de uren van rechtswege wel onderdeel zijn van de overeenkomst. U ontvangt dus ook, als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, de kinderopvangtoeslag over deze feestdagen. 
 
Deze feestdagen zijn;
 
 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Vanaf 2010 één keer per vijf jaar op 5 mei
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag
Ook extra opvanguren buiten uw overeenkomst komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. 
 

 

Locaties